MULTIPLICATION OF PROTOCORM OF DENDROBIUM CANDIDUM
He Jingbo, Zheng Cuangzhi and Wang Shiling
Plant Diversity . 1982, (02): 1 -3 .