[an error occurred while processing this directive]

Plant Diversity ›› 2013, Vol. 35 ›› Issue (1): 25-.

• 研究论文 • 上一篇    下一篇

资讯全球最大的“地衣蘑菇”被发现

 刘栋1, 王欣宇1, 李建文1, 王立松1, 王世春2   

  1. 1 中国科学院昆明植物研究所,云南 昆明650201;2 云南省玉龙县黄山镇农业综合服务中心,云南 丽江674199
  • 出版日期:2013-01-25 发布日期:2013-03-25

 LIU  Dong-1, WANG  Xin-Yu-1, LI  Jian-Wen-1, WANG  Li-Song-1, WANG  Shi-Chun-2   

  • Online:2013-01-25 Published:2013-03-25