Plant Diversity ›› 1996, Vol. 18 ›› Issue (02): 1-3.

• Articles •    

A REVISION OF CERCIS FROM HENAN

ZHU Chang-Shan,LI Xue-De   

  1. Henan Agricultural University,Zhengzhou 450002;Zhengzhou Teachers School, Zhengzhou 450052
  • Online:1996-04-25 Published:1996-04-25

Key words: Cercis