Differentiation of Flower Bud of Cypripedium flavum
WENG En-Sheng HU Hong LI Shu-Yun HUANG Jia-Lin
Plant Diversity . 2002, (02): 1 -3 .