A New ent-Kaurane Diterpenoid from the Aerial of Dipteris chinensis (Dipteridaceae)
WANG Kou , , LI Ming-Ming , , CHENG Xiao , XU Gang ,
PENG Li-Yan , ZHAO Qin-Shi
Plant Diversity . 2009, (03): 279 -283 .  DOI: 10.3724 SP.J.1143.2009.09007