A New Hydroxyl Acetylenic Fatty Acid from the Basidiomycete Craterellus aureus (Cantharellaceae)
JIANG Meng-Yuan , , WANG Fei, DONG Ze-Jun, ZHANG Yi , ZHU Hua-Jie , LIU Ji-Kai
Plant Diversity . 2008, (05): 614 -616 .