Sex-specific Heterogeneity in Stomatal Distribution and Gas Exchange of Male and Female Populus cathayana Leaves
WANG Bi-Xia , , LIAO Yong-Mei , HUANG You-You , , JIANG Xue-Mei , , XU Xiao ,
Plant Diversity . 2009, (05): 439 -446 .  DOI: 10.3724/SP.J.1143.2009.09069