Different Physiological Responses of Male and Female Ginkgo biloba (Ginkgoaceae) Seedlings to Salt Stress
JIANG Xue-Mei , HU Jin-Yao , QI Wen-Hua , CHEN Guang-Deng , XU Xiao
Plant Diversity . 2009, (05): 447 -453 .  DOI: 10.3724/SP.J.1143.2009.09049