Butyl Acetals from Medicinal Plant , Winchia calophylla (Apocynaceae)
ZHU Wei-Ming , , LI Shun-Lin , ZHAO Qing , , HAO Xiao-Jiang
Plant Diversity . 2007, (06): 708 -712 .