Similarity Analysis of the Main Species of Cymbidium (Orchidaceae) from Yunnan Province Using RAPD Technique
CHENG Shao-Li; LI Zhi-Lin; ZHANG Jun-Xiang; FAN Cheng-Ming; ZHAO Ming-Fu; HE Yue-Qiu
Plant Diversity . 2006, (06): 565 -569 .