Spore Morphology of Ferns from China Ⅶ . Cyatheaceae
CAO Jian-Guo , YU Jing, WANG Quan-Xi
Plant Diversity . 2007, (01): 7 -12 .