A New Azulene Pigment from the Fruiting Bodies of the Basidiomycete Lactarius hatsudake (Russulaceae)
FANG Li-Zhen, YANG Wan-Qiu, DONG Ze-Jun, SHAO Hong-Jun, LIU Ji-Kai
Plant Diversity . 2007, (01): 122 -124 .