Chemical Constituents from Paeonia anomala subsp. veitchii (Paeoniaceae)
LI Xian , , LI Sheng-Hong , PU Jian-Xin , HUANG Sheng-Xiong , SUN Han-Dong *
Plant Diversity . 2007, (02): 259 -262 .