Metabolic Profiling Analysis of Taxanes in Taxus chinensis Cell Cultures Elicited by Methyl Jasmonate
ZHAO Chun-Fang, YU Long-Jiang, LIU Zhi , LI Mao-Teng ,
ZHOU Peng-Peng , LI Li-Qin
Plant Diversity . 2005, (05): 557 -564 .