Comparative Anatomy of the Leaves in Polygonatum from Anhui Province
LI Jin-Hua , ZHOU Shou-Biao, WANG Chun-Jing , YU Ben-Qi
Plant Diversity . 2005, (05): 509 -516 .