Karyotype Comparison of Populus SectTacamahaca
QI LiWang,ZHANG ShouGong,HAN SuYing,CHEN ChengBin
Plant Diversity . 2004, (01): 1 -3 .