Allium inutile,A New Record Species to China
WANG Xi-Hua,QIAN Shi-Xin,WAN Zhi-Gang
Plant Diversity . 1999, (04): 1 -3 .