Flavonoids from Onychium contiggum
XU Yun-Long,MA Yun-Bao,XIONG Jiang
Plant Diversity . 1999, (03): 1 -3 .