TRITERPENOIDS FROM UNCARIA RHYNCHOPHYLLA
YANG Cheng-Jing ZHANG Jim WU Da-Gang
Plant Diversity . 1995, (02): 1 -3 .