SESQUITERPENOIDS FROM HEDYCHIUM YUNNANENSE
ZHAO Qing HAO Xiao-Jiang CHEN Yao-Zu ZOU Cheng
Plant Diversity . 1995, (02): 1 -3 .