A New Species of the Genus Pedicularis from Gansu
FENG Hu - Yuan SUN Ji - Zhou AN Li - Zhe ZHANG Guo - Liang
Plant Diversity . 1999, (01): 1 -3 .