A NEW DIMER OF AMIDE FROM PIPER LONGUM
ZHANG Ke, CHEN Chang-Xiang, WANG De-Zu, WU Yu
Plant Diversity . 1996, (03): 1 -3 .