Study on Vanilla Curing by Enzyme Treatment Method
PU Fan, JIANG Ming,ZHANG Zhen-Ju,ZHANG Jin-Song,KONG Fan- Hao
Plant Diversity . 1998, (03): 1 -3 .