A STUDY OF MEIOSIS OF 9 SPECIES IN GENUS CAMELLIA
XIAO Tiao-Jiang GU Zhi-Jian XIA Li-Fang
Plant Diversity . 1993, (02): 1 -3 .