DITERPENOIDS FROM ISODON TENUIFOLIA
NIU Fang-Di, CHEN Yi-Ping, LIN Zhong-Wen, SUN Han-Dong
Plant Diversity . 1992, (04): 1 -3 .