NEW MATERIALS FOR CHINESE EUPHORBIA
MA Jin-Shuang (J. S. Ma);WU Zheng-Yi (C. Y. Wu)
Plant Diversity . 1992, (04): 1 -3 .