FIVE NEW EUDESMANE DERIVATIVES FROM LAGGERA PTERODONTA
Zhao Yu, Yue Jianming, Lin Zhongwen, Wang Dezu,Ding Jingkai, Sun Handong
Plant Diversity . 1997, (02): 1 -3 .