THE CHEMICAL CONSTITUENTS FROM SCHIMA WALLICHII
Chen Changxiang, Ye Haiya, Shen Yongle, Hao Xiaojiang
Plant Diversity . 1997, (02): 1 -3 .