THREE NEW 6,7-SECO-ENT-KAURANE DITERPENOIDS FROM ISODON ERIOCALYX
Wang Jia, Zhao Qinshi, Lin Zhongwen, Sun Handong
Plant Diversity . 1997, (02): 1 -3 .