A NEW ANTITUMOR GLYCOCYCLOHEXAPEPTIDE AND ARBORANE TYPE NEW TRITERPENOIDS FROM RUBIA YUNNANENSIS
ZOU Cheng HAO Xiao-Jiang CHEN Chang-Xiang ZHOU Jun
Plant Diversity . 1992, (01): 1 -3 .