THE STRUCTURE OF NUTRITIVE BODY IN ANOECTOCHILUS ROXBURGHII
ZHANG Zhen-Jue CHEN Yu LIN Kun-Rui PAN Wei-Xiong
Plant Diversity . 1992, (01): 1 -3 .