HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHIC ANALYSIS OF ALKALOIDS IN STEPHANIA PLANTS
RUAN De-Chun, ZHANG Xue-Mei, ZHAO Chun-Jing,WANG Fang-Cai, TIAN Li-Xiao, YANG Chong-Ren
Plant Diversity . 1991, (02): 1 -3 .