VARIATIONS IN CHEMICAL COMPONENTS OF LEAF OIL FROM REPRODUCTIVE PROGENIES OF CINNAMOMUM TENUIPILUM
CHENG Bi-Qiang,XU Yong,YU Xue-Jian, DING Jin-Kai, YI Yuan-Fen
Plant Diversity . 1991, (02): 1 -3 .