THE DITERPENOIDS FROM RABDOSIA DAWOENSIS
ZHAO Qing-Zhi, WANG Qui-Hong, ZHENG Zhi-An,XUE Hua-Zhen, ZHANG Yan-Bing
Plant Diversity . 1991, (02): 1 -3 .