CHEMICAL AND PHARMACOGNOSTIC STUDIES ON SIPHONOSTEGIA CHINENSIS
HE Zheng-Dan, CAO Yun-Xia, YANG Chong-Ren
Plant Diversity . 1991, (02): 1 -3 .