CHEMICAL CONSTITUENTS FROM THE BARK OF ANTHOCEPHALUS CHINENSIS
Zhong Jiyu Wang Wendaun Zhang Zhuangxin Jiang Zhongdc
Plant Diversity . 1990, (04): 1 -3 .