Household - based Agrobiodiversity Assessment (HH - ABA) of House Garden in Hanlong Village of Baoshan, East Slope of Gaoligong Mountains
DAO Zhi - Ling CHEN Wen - Song GUO Hui - Jun DUAN Hong - Lian DUAN Jin - Gang
Plant Diversity . 2000, (12): 1 -3 .