A NEW SECTION OF CORYDALIS, SECT. DAVIDIANAE
Wu Zhengyi (C. Y. Wu) , Zhuang Xuan (H. Chuang)
Plant Diversity . 1990, (03): 1 -3 .