THE STRUCTURE OF LUD0NGNIN
Zheng Xinrong, Gao Zenyi,Sun Handong and Lin Zhongwen
Plant Diversity . 1984, (03): 1 -3 .