THE CHEMICAL CONSTITUENTS OF CYNANCHUM AURICULATUM
Chen jijun, Zhang Zhuangxin, Zhou Jun
Plant Diversity . 1989, (03): 1 -3 .