IN VITRO CULTURE OE HAPLOID YOUNG PANICLE FRAGMENTS OF RICE
Hu Zhong, Zhuang Cheng ji and Liang Hanxing
Plant Diversity . 1983, (03): 1 -3 .