A NEW VARIETY OF VACCINIUM BRACTEATUM
Xu Bingsheng (Hsu Pingsheng), Qiu Jinxing,Huang Shaofu, Zhang Yuan
Plant Diversity . 1989, (03): 1 -3 .