A PRELIMINARY ANALYSIS OF THE ACCLIMATIZATION AND ESSENTIAL OIL COMPONENTS OF ELSHOLTZIA BLANDA
Cheng Biqiang, Ma Xinxiang, Yu Xuejian, Ding Jingkai
Plant Diversity . 1989, (01): 1 -3 .