CHEMOTAXONOMY OF CYNANCHUM AND ITS ALLIED GENERA WITH NOTES ON THE GENERIC CHARACTERISTICS OF VINCETOXICUM
Qiu Shengxiang, Li Dezhu, Zhang Zhuangxin, Zhou Jun, Wu Zhengyi(C. Y. Wu)
Plant Diversity . 1989, (01): 1 -3 .