TAXA NOVA NONNULLA MORACEARUM SINENSIUM
Wu Zhengyi (C. Y. Wu), Zhang Xiushi(S. S. Chang)
Plant Diversity . 1989, (01): 1 -3 .