THE NEW RECORD OF BRASSICA NIGRA (L. ) KOCH
Wang Liangzhong, Li Anming and Huang Jingxian,Li Rnixian
Plant Diversity . 1982, (04): 1 -3 .