Chemical Constituents from Walsura yunnanensis
LUO Xiao - Dong WU Shao - Hua MA Yun - Bao WU Da - Gang
Plant Diversity . 2001, (04): 1 -3 .