A Preliminary Studies on Resistance Breeding of Begonia
LI Jing - Xiu GUAN Kai - Yun LI Zhi - Jian GUO Rui - Xian
Plant Diversity . 2001, (04): 1 -3 .