A Preliminary Study on the Polyloid Induction and Variation of Aloe vera
WANG Li ZHENG Si - Xiang LI Zhi - Lin GU Zhi - Jian
Plant Diversity . 2001, (04): 1 -3 .