A Karyomorphological Study on Nine Species of Primula (Primulaceae)
ZHU Hui - Fen ZHANG Chang - Qin GU Zhi - Jian GONG Xun
Plant Diversity . 2001, (04): 1 -3 .